Kiropraktikk
   Definisjon av kiropraktikk
   Hva gjør en kiropraktor?
   Hvem går til kiropraktor?
   Primærkontakt
   Trygderefusjon
   Autorisasjon
   Historikk
   Om foreningen
   For andre helseprofesjoner
Om Norsk Kiropraktorforening

Sekretariatet har én heltidsansatt og tre deltidsansatte, som sammen utgjør 2,8 årsverk. I tillegg deltidslønnes leder og et arbeidsutvalg i foreningens styre.

Organisasjon
I tillegg til sentralstyret har foreningen flere aktive utvalg/komiteer:
· Turnuskomite med ansvar for gjennomføring av turnustjenesten
· Røntgenutvalg for kvalitetssikring av kiropraktorers røntgenpraksis
· Etterutdanningsutvalg som arrangerer kurs for medlemmene
· Faglig utvalg
· Redaksjonskomite for internt tidsskrift (Columna)
· Etisk råd

Medlemskap
Norsk Kiropraktorforening (NKF) er den eneste utøverorganisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler med svært få unntak alle landets kiropraktorer som har offentlig godkjenning og som kvalifiserer til medlemskap i organisasjonen.
Medlemskap forutsetter eksamen fra ECCE-godkjent lærested og gjennomført 1 års turnustjeneste ihht til offentlige forskrifter.

Norsk Kiropraktorforening er tilsluttet European Chiropractic Union (ECU) som samler nasjonale kiropraktorforeninger i 20 europeiske medlemsland samt World Federation of Chiropractic (WFC) med over 80 medlemsland.
Foreningens formål

- er å samle kiropraktorer som har norske helsemyndigheters autorisasjon og ellers fyller de krav foreningens lover stiller til medlemskap.
I NKF’s Prinsipprogram er det nedfelt 5 hovedprinsipper:

1. Foreningen skal drive aktivt helsepolitisk påvirkningsarbeid, ivareta sine medlemmers yrkesfaglige interesser og arbeide for utvikling av en høy faglig standard.

2. NKF skal, gjennom samarbeid med andre organisasjoner være en pådriver i forsvaret av innbyggernes helsepolitiske interesser og bidra til å fremme tiltak som kan bedre befolkningens helse og livskvalitet. Derfor må befolkningen sikres god tilgjengelighet av helsetjenester, uavhengig av bosted, økonomisk stilling, kjønn og alder.

3. NKF skal være premissleverandør i arbeidet med funksjonelle nerve-, muskel- og skjelettlidelser.

4. Gjennom aktiv påvirkning vil NKF arbeide for økt forståelse for kiropraktikk i samfunnet

5. NKF skal verne sine medlemmers sosiale, kollegiale og økonomiske interesser.


Historikk
Norsk kiropraktorforening (NKF) ble stiftet i 1935. På det tidspunkt var det 20-25 praktiserende kiropraktorer i Norge. Foreningen første leder var Arthur E. Lund. Bakgrunnen for etableringen av organisasjonen var bl.a. Sosialdepartementets arbeid med ny kvakksalverlov og det ble søkt om autorisasjon for kiropraktorer allerede i 1936. Saken ble fremmet på nytt i både på 50- og 60 tallet.
Neste milepæl i NKF's hsitorie var 1974 da ble det gitt adgang til trygderefusjon for kiropraktorbehandling etter henvisning fra lege mens kiropraktorens virksomhet paradoksalt nok fortsatt var lovregulert av Kvakksalverloven fra 1936.

I 1979 ble det nedsatt et offentlig utvalg av Sosialdepartementet for å utrede autorisasjonsspørsmålet, etter 5 år ble utvalgets rapport fremlagt; NOU 10, 1985. Denne lå til grunn for den offentlige godkjenning (autorisasjon) av kiropraktorer som ble vedtatt av Stortinget i 1988.

I 2006 fikk kiropraktorer i Norge utvidete rettigheter som er unike på verdensbasis. De nye rettighetene er :Utføre undersøkelse og behandling med rett for pasienten til refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege.  Henvise pasienter til legespesialist , røntgen eller fysioterapi.  Sykmelde pasientene i opptil åtte uker.

Det er i dag ca. 500 praktiserende kiropraktorer i Norge. De fleste  i privatpraksis, enkelte stillinger ved offentlige sykehus på spesial avdelinger.

Foreningen har i dag nærmere 700 medlemmer. Jakob Lothe er foreningens nåværende leder.

Finn din kiropraktor
Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS